Alternate Members of the CPC Central Committee
中央委员会候补委员

0 Comment(s)Print E-mail China.org.cn, March 10, 2013
Adjust font size:

The following is a list of the 171 alternate members of the 18th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) (listed in the descending order of ballots and, if their ballots are the same, the number of strokes in their surnames):

 

Ma Jiantang
马建堂 

Wang Zuo'an 
王作安 

Mao Wanchun
毛万春 

Liu Xiaokai (Miao)
刘晓凯(苗族) 

Chen Zhirong (Li)
陈志荣(黎族) 

Jin Zhenji (Korean)
金振吉(朝鲜族) 

Zhao Xiangeng
赵宪庚 

Xian Hui (f. Hui)
咸辉(女,回族) 

Mo Jiancheng
莫建成 

Cui Bo
崔波

Shu Xiaoqin (f.)
舒晓琴(女) 

Ma Shunqing (Hui)
马顺清(回族) 

Wang Jianjun
王建军 

Zhu Mingguo (Li)
朱明国(黎族) 

Liu Xuepu (Tujia)
刘学普(土家族) 

Li Qiang
李强 

Yang Chongyong (Manchu)
杨崇勇(满族) 

Yu Yuanhui (Yao)
余远辉(瑶族)

Chen Wu (Zhuang) 
陈武(壮族) 

Chen Mingming (Buyi)
陈鸣明(布依族) 

Zhu Yanfeng 
竺延风 

Zheng Qunliang
郑群良 

Zhao Jin (Yi)
赵金(彝族) 

Zhao Lixiong (Bai) 
赵立雄(白族) 

Zhao Shucong
赵树丛 

Duan Chunhua
段春华 

Losang Gyaltsen (Tibetan)
洛桑江村(藏族)

Qian Zhimin 
钱智民 

Gao Jin
高津 

Gao Guangbin 
高广滨 

Liang Guoyang
梁国扬 

Chen Yiqin (f. Bai) 
谌贻琴(女,白族) 

Han Yong 
韩勇 

Lan Tianli (Zhuang)
蓝天立(壮族) 

Zhan Wenlong
詹文龙 

Pan Liangshi 
潘良时 

Ai Husheng
艾虎生 

Danko (Tibetan)
旦科(藏族)

Ren Xuefeng 
任学锋 

Liu Sheng 
刘胜 

Liu Hui (f. Hui)
刘慧(女,回族) 

Li Shixiang
李士祥 

Li Baoshan 
李宝善 

Li Jiayang 
李家洋 

Yang Yue
杨岳 

Yang Xuejun
杨学军 

Zhang Jie
张杰 

Zhang Daili (f.) 
张岱梨(女) 

Zhang Jianping
张建平 

Chen Chuanping
陈川平 

Hao Peng
郝鹏 

Ke Zunping 
柯尊平 

Lou Qinjian
娄勤俭 

Yao Yinliang
姚引良 

Xia Jie (f. Hui)
夏杰(女,回族)  

Xu Songnan
徐松南 

Jiang Weilie
蒋伟烈 

Wan Lijun
万立骏 

Wang Huizhong
王辉忠 

Niu Zhizhong 
牛志忠 

Deng Kai
邓凯 

Ye Hongzhuan (Tujia)
叶红专(土家族)

Erkenjan Turahun (Uygur) 
尔肯江·吐拉洪(维吾尔族)

Liu Yuting
刘玉亭 

Liu Shiquan
刘石泉 

Li Kang (f. Zhuang)
李康(女,壮族)  

Li Changping (Tibetan)
李昌平(藏族) 

Yang Weize 
杨卫泽 

Chen Zuoning (f.)
陈左宁(女)

Nurlan Abelmanjen (Kazakh) 
努尔兰·阿不都满金(哈萨克族) 

Lin Duo
林铎 

Jin Zhuanglong
金壮龙 

Zhao Aiming (f.)
赵爱明(女) 

Qin Yizhi
秦宜智 

Qin Yinhe
秦银河 

Gao Jianguo 
高建国 

Guo Jianbo
郭剑波 

Huang Kunming
黄坤明  

Huang Xinchu
黄新初

Cao Shumin (f.)
曹淑敏(女) 

Ge Huijun (f.) 
葛慧君(女) 

Zeng Wei 
曾维 

Yu Weiguo
于伟国 

Wang Ning
王宁 

Wang Jun
王军 

Wang Jian
王健 

Lyu Xiwen (f.)
吕锡文(女)

Ruan Chengfa 
阮成发 

Li Xi
李希 

Li Qun
李群 

Li Yunfeng
李云峰 

Li Guoying
李国英

Wu Manqing
吴曼青 

Shen Suli (f.)
沈素琍(女) 

Fan Changmi
范长秘 

Ouyang Jian (Bai) 
欧阳坚(白族) 

Zhao Yupei 
赵玉沛 

Huang Lixin (f.)
黄莉新(女) 

Gong Ke 
龚克 

Liang Liming (f.)
梁黎明(女) 

Dao Linyin (f. Dai)
刀林荫(女,傣族)

Ma Weiming
马伟明 

Wang Min
王敏 

Wang Wentao 
王文涛 

Niu Hongguang 
牛红光 

Mao Chaofeng
毛超峰 

Gongpo Tashi (Tibetan) 
公保扎西(藏族) 

Zhu Shanlu 
朱善璐 

Ren Hongbin
任洪斌 

Tang Tao
汤涛 

Li Jincheng
李金城 

Li Xiansheng
李宪生 

Li Peilin
李培林 

Wu Zhenglong
吴政隆

Zhang Xiaoming
张晓明 

Zhang Xiwu 
张喜武 

Zhang Ruimin
张瑞敏 

Zhang Ruiqing
张瑞清 

Shang Yong 
尚勇 

Hu Heping 
胡和平 

Ni Yuefeng
倪岳峰 

Yin Fanglong
殷方龙 

Cao Guangjing
曹广晶 

Lei Chunmei (f. She) 
雷春美(女,畲族) 

Wang Yongchun
王永春 

Xu Linping
许林平 

Sun Jinlong
孙金龙

Jin Donghan
金东寒 

He Fuchu
贺福初

Xia Deren
夏德仁 

E Jingping
鄂竟平 

Jiang Chaoliang 
蒋超良 

Ma Zhengqi
马正其 

Shi Taifeng
石泰峰 

Li Yumei (f.)
李玉妹(女) 

Yang Hui 
杨晖 

Wu Changhai
吴长海 

Song Liping (f.)
宋丽萍(女) 

Zhang Yesui
张业遂 

Chen Run'er
陈润儿

Jiang Jianqing
姜建清 

Mei Kebao
梅克保 

Pan Yiyang
潘逸阳 

Ding Xuexiang
丁薛祥  

Wulan (f. Mongolian) 
乌兰(女,蒙古族) 

Sun Shougang
孙守刚 

Li Jia
李佳 

Zhao Yong 
赵勇 

Xu Lejiang
徐乐江 

Cao Qing 
曹清 

Cai Zhenhua
蔡振华 

Wan Qingliang 
万庆良 

Yin Li
尹力

Du Jiahao
杜家毫 

Li Chuncheng
李春城 

He Lifeng
何立峰 

Chen Gang
陈刚 

Wang Rong
王荣 

Ji Lin
吉林 

Liu Jian 
刘剑 

Li Bing
李冰 

Zhang Xuan (f.)
张轩(女) 

Hu Xiaolian (f.)
胡晓炼(女) 

Guo Mingyi 
郭明义 

Wang Xiaochu
王晓初 

Jiang Xiaojuan (f.)
江小涓(女)

Wang Hongzhang
王洪章 

Hu Huaibang
胡怀邦 

Yi Xiaoguang
乙晓光 

Qiu He
仇和 

Li Xiaopeng
李小鹏

 

 

(Last update: March 2013)

Print E-mail Bookmark and Share

Go to Forum >>0 Comment(s)

No comments.

Add your comments...

  • User Name Required
  • Your Comment
  • Enter the words you see:    
    Racist, abusive and off-topic comments may be removed by the moderator.
Send your storiesGet more from China.org.cnMobileRSSNewsletter